ŠVP – Cestovní ruch (65-42-M/02)

Základní informace o oboru

Název oboru Cestovní ruch
Kód studia 65-42-M/02
Školní vzdělávací program Wellness a lázeňství, masérské služby
Délka studia 4 roky
Forma studia denní
Podmínky přijetí ukončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení
o zdravotní způsobilosti studovat daný obor
Způsob ukončení maturitní zkouška
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zaměření oboru

Zajímáš se o práci, kde se setkáš se zajímavými lidmi? Jsi komunikativní? Zajímáš se o wellness služby nebo masáže? Máš zájem o studium jazyků? Pak si vyber tento studijní obor.

Čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Vychází z rámcového vzdělávacího oboru Cestovní ruch. Odborné předměty začínají již v prvním ročníku, další pak přibývají ve druhém a třetím ročníku. Naučíš se komunikovat ve dvou světových jazycích. Osvojíš si práci tvůrce produktů wellness programů, naučíš se různé druhy masáží. Seznámíš se také se dalšími oblastmi cestovního ruchu. Povinnou součástí studia je právo v podnikání, informační a komunikační technologie, písemná komunikace, ekonomie a účetnictví.

Masáže, Wellness a lázeňství, Služby cestovního ruchu, Komunikace ve službách, Písemná komunikace, Informační a komunikační technologie, Právo v podnikání, Ekonomika, Účetnictví, Zeměpis cestovního ruchu, Průvodcovství a animace, Dějiny kultury.
Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova
Studentka Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm
Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Aprobovaní učitelé a u odborných předmětů odborní vyučující s praxí v cestovním ruchu a doplňkovým pedagogickým studiem.

Studijní obor je moderně koncipován, jeho obsah je inovován na základě požadavků pracovního trhu. Studium oboru je poměrně široce koncipováno což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti na trhu práce. Součásti studia jsou tuzemské praxe, tuzemské a zahraniční exkurze. Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní závěrečnou zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha. Obor připravuje středoškolsky vzdělané odborníky pro služby v cestovním ruchu, zvláště se zaměřením na wellness, lázeňství a masérské služby. Základem je studium odborných předmětů zaměřených na masáže, wellness služby a lázeňství. Výuka probíhá v odborných učebnách ve škole pod vedením zkušených odborníků z praxe. Odborná praxe se koná ve specializovaných zařízeních – masážních salonech, lázeňských zařízeních a wellness centrech. V průběhu studia se žáci zúčastňují odborných soutěží. Po absolvování studia odcházejí do praxe, podnikají nebo mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách.
 • přípravu wellness programů,
 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb v cestovním ruchu
 • umí zvolit vhodný způsob masáže s přihlédnutí k aktuálními zdravotnímu stavu klienta
 • prakticky provádí různé druhy masáží klasických i alternativních
 • poskytuje poradenskou službu, propaguje nové postupy a přípravky pro masérské služby, zdravý životní styl a správnou výživu
 • vedení agendy vlastního podnikání s využitím informačních technologií
 • práci s počítačem, orientuje se v účetnictví a administrativě potřebné pro obchodně podnikatelskou čínnost
 • hovoří dvěma světovými jazyky
 • ve wellness centrech, studiích a salonech, případně lázních
 • při poskytování masérských služeb ve wellness centrech, studiích a salonech, případně lázních
 • ve všech službách cestovního ruchu např. jako pracovníci cestovních kanceláří případně cestovních agentur apod.
 • podnikání v oblasti masérských služeb, wellness center a v dalších oblastech cestovního ruchu
 • při výkonu ekonomických a provozně ekonomických činností v různých firmách
absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách se zaměřením na cestovních ruch i na jiných typech vysokých škol.
2 375,- Kč měsíčně. Poskytujeme slevy za výborné studijní výsledky a sourozenecké slevy.
 • praxe v zařízeních cestovního ruchu, v masérských provozovnách, studiích a salónech
 • účastnit se domácích a zahraničních tematických exkurzí
 • složit státní jazykovou zkoušku z jazyka anglického nebo německého v průběhu studia přímo v naší škole
 • reprezentace školy na vědomostních soutěžích z oblasti cestovního ruchu
 • získání europassu
Předběžná přihláška