eu

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.,

U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

realizuje projekt

Šablony SŠCR a JŠ II,

registrační číslo projektu dle MS2014+:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016376

 Realizace projektu: 1. 01. 2020 – 31. 12. 2021

 Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Mezi specifické cíle patří zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Naše škola bude realizovat tyto aktivity:

2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání dané školy zapsaných ve školském rejstříku s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

 2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol.nPodmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků. Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí.

 2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

 2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL19 při výuce nejazykových předmětů.

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

Cílem této aktivity je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – 64 hodin/64 týdnů;

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

2.III/21 Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání žáků v prostředí českého školství, a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou žáků a nediskriminovat je. Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky žáků a  současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE