logom

PŘIHLÁŠENÍ DO LMS MOODLE – projekt
CZ.1.07/1.1.08/03.0001 Implementace ŠVP do výuky ekonomických předmětů

http://moodle.jetbox.cz/login/index.php

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s. r. o., U Kantorka 406, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm
zrealizovala v období 1. listopadu 2010 – 30. června 2012 projekt CZ.1.07/1.1.08/03.0001

IMPLEMENTACE ŠVP DO VÝUKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ

V rámci tohoto projektu byla vybavena učebna fiktivní firmy výpočetní technikou a byly vytvořeny výukové moduly:

  • EKONOMIE
  • ÚČETNICTVÍ
  • FIKTIVNÍ FIRMA
  • OBCHODNÍ KORESPONDENCE
  • PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

Uvedené moduly jsou v programu LMS MOODLE a najdete zde učební texty, prezentace, praktická cvičení, hry a testy.  Moduly jsou přístupné ZDARMA všem školám ve Zlínském kraji na stránkách www.sscrroznov.cz, záložka projekty EU, impl. ŠVP do výuky eko. před.

 V případě zájmu o využití těchto modulů nás  kontaktujte na výše uvedené adrese nebo na e-mailu: info@sscrroznov.cz

 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Zpráva o realizaci projektu

„Implementace ŠVP do výuky ekonomických předmětů“
Reg. č.p.: CZ.1.07/1.1.08/03.000

Shrňme si, bylo uděláno v rámci tohoto projektu:
Byla zřízena specializovaná učebna pro nový předmět Fiktivní firma, ve které se začalo vyučovat od školního roku 2011/2012.
Na konci března 2012 bylo ukončeno zpracovávání učebních materiálů jednotlivých klíčových aktivit zpracovateli.
Klíčové aktivity: Ekonomie, Účetnictví, Fiktivní firma, Obchodní korespondence a Psychologie a komunikace ve službách byly rozděleny do jednotlivých kapitol podle ŠVP. Tyto kapitoly byly zpracovateli rozpracovány na učební texty, praktická cvičení, prezentace v Power Pointu, zkušební otázky, ukázky z praxe. Od října 2011 byly tyto materiály postupně převáděny do prostředí LMS Moodle.

Ověřování učebních materiálů probíhalo postupně dle tematických plánů v jednotlivých předmětech a jednotlivých třídách naší školy přímo ve výuce od začátku školního roku 2011/2012. Studenti se k daným materiálům vyjadřovali a materiály byly doplněny a upřesněny.
Potvrdil se nám cíl a záměr našeho projektu, že půjde o výuku zajímavější a pro studenty podnětnější.
Zpracované materiály oceňují hlavně maturanti, kteří tak mají zpracované učivo za celé čtyři roky a budou z něj vycházet při přípravě na maturitní zkoušku.

V dubnu a květnu 2012 probíhaly odborné a jazykové korektury učebních materiálů ostatními učiteli tak, aby se zamezilo jednostrannému pohledu zpracovatele.

Žáci diskutují problémovou situaci fiktivní firmy.Jednotlivé skupiny pracují samostatně pod vedením odborných učitelů. Při řešení problémů a ověřování jednotlivých částí projektu je využíváno notebooků spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ověřování projektu probíhá ve specializované učebně.

V červnu 2012, po finálních úpravách, jsme nabídli učební materiály ostatním školám Zlínského kraje. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Implementace ŠVP do výuky ekonomických předmětů

Operační program
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa
7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory
Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo projektu
CZ.1.07/1.1.08/03.0001
Doba trvání projektu
Od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2012
Rozpočet projektu celkem
1 214 022,94 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit zcela nové výukové materiály formou modulů, které budou vycházet z nových školních vzdělávacích programů. Projekt vychází z kurikulární reformy, která je obsažena v Dlouhodobém záměru vzdělání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje a Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.

Projekt se zaměřuje na vytvoření dokumentů z těchto výukových předmětů:

  • Ekonomie
  • Účetnictví
  • Fiktivní firma
  • Psychologie a komunikace ve službách
  • Obchodní korespondence

Všechny materiály budou připraveny v elektronické podobě tak, aby byly připraveny pro moderní způsob výuky s možností využití dataprojektoru nebo interaktivní tabule.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou současní i budoucí žáci realizátora projektu. Vytvořené materiály budou rovněž k dispozici i žákům škol Zlínského kraje.
Monitorovací indikátory
Počet podpořených osob – žáků v počátečním vzdělávání – 250 osob.
Poskytovatelé služeb – 14 osob
Počet nově vytvořených produktů – 5

Stav prací v prvním monitorovacím období je popsán v první monitorovací zprávě, která je uvedena  zde.
Druhá monitorovací zpráva je uvedena zde.
Třetí monitorovací zpráva je uvedena zde.