Školné pro školní rok 2023/2024

Škola je privátním zařízením. Klienti školy přispívají na její provoz následujícím způsobem

2.375,- Kč měsíčně

1. – 4. ročník platí 12x ročně

Stipendia pro školní rok 2023/2024

Školné se snižuje v návaznosti na vysvědčení z 2. pololetí předchozího školního roku na celý následující školní rok:

  • samé výborné – 25% slevy na školném
  • samé výborné a dvě chvalitebné – 15% slevy na školném

Třídní učitelé na konci roku po klasifikační poradě předají ředitelce školy jména žáků, kteří mají nárok na výše uvedené snížení školného.

Tajemnice školy písemně oznámí žákovi na konci každého školního roku výši školného na následující školní rok. Sleva se odečítá z poslední splátky za školní rok.

Toto ustanovení neplatí, pokud bude distanční výuka probíhat déle než 1 měsíc ve 2. pololetí školního roku.

  • Sleva 30 % na školném měsíčně pro žáka, jehož sourozenec studuje nebo studoval na naší škole. Toto snížení školného platí jen pro jednoho člena rodiny. Sleva se odečítá z poslední splátky za školní rok.

  • Na sociální stipendium mají nárok ti zájemci o studium, kteří žijí pouze s jedním z rodičů a druhý z nich dle rozhodnutí soudu zanedbává placení příspěvků. O jeho udělení mohou požádat vedení školy ještě před vyplněním přihlášky ke studiu.
  • Vedení školy na základě písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem žáka rozhodne do deseti dnů o tom, zda formou sociálního stipendia sníží školné. Školné může být sníženo až o 40% po celou dobu studia.
  • Zájemce o studium tak bude před odevzdáním přihlášky ke studiu dopředu vědět, za jakých finančních podmínek může být ke studiu přijat.

  • Jedná se o finanční odměnu udělovanou jednorázově žákům, kteří dosáhli významného úspěchu v odborných nebo jazykových soutěžích, tj. obsadili první místo.  Jde o částku od 1.000,- Kč na okresní úrovni, 1500,- Kč na krajské úrovni a 2000,- Kč na republikové úrovni. Je vypláceno vždy jednorázově a předáváno slavnostně společně s pamětním listem.

 

Děti zaměstnanců školy neplatí školné.