Školní řád Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky při Střední škole cestovního ruchu, s.r.o. v Rožnově p. R.

 1. Obecná ustanovení

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky při Střední škole cestovního ruchu, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, U Kantorka 406 (dále jen JŠ) byla zřízena rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 17. 02. 2011, č.j. 31902/2010-21 ke dni 01. 09. 2011 V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. je škola zařazena do školského rejstříku pod názvem Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

2. Provoz a vnitřní režim školy

Budova školy se otevírá v 6.50 hod; škola se zamyká ve 20.00 hod. (jinak podle potřeby). Úřední hodiny na sekretariátě jsou stanoveny na Po, St, Čt od 8.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod., Pá od 8.00 do 11.00 hod. Na JŠ se nevyučuje v době vánočních, jarních a letních prázdnin a v době státních svátků a dnů pracovního klidu. Vedení školy má právo z organizačních důvodů rozhodnout o uzavření školy v průběhu výše uvedených, popřípadě dalších prázdnin.

2.1 Rozvrh hodin

Vyučování ve škole probíhá podle pevného rozvrhu hodin potvrzeného ředitelkou školy. Rozvrh vyučování je vyvěšen ve sborovně a na sekretariátě školy, přehled kurzů v jednotlivých dnech na informační nástěnce školy.

2.1.2 Odpolední a večerní kurzy

Výuka v tříhodinových kurzech probíhá následovně:

15.00 – 16.30 – výuka;
16.30 – 16.35 – přestávka;
16.35 – 17.20 – výuka
17.20 – 17.35 – přestávka pro vyučující
17.35 – 19.05 – výuka;
19.05 – 19.10 – přestávka;
19.10 – 19.55 – výuka

Výuka v kurzech s jinou než tříhodinovou dotací probíhá podle rozvrhu hodin stanoveného pro tyto kurzy.

2.1.3 Dopolední kurzy

Výuka v tříhodinových kurzech probíhá většinou následovně:

8.30 – 13.45

 2.1.4 Podnikové kurzy

V podnikových kurzech realizovaných mimo budovu školy, probíhá výuka podle požadavků organizace, která kurz objednává na základě uzavřené smlouvy.

3. Zápisy do kurzů

Na základě vyhlášky 33/2005 Sb. a 196/2016 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách je maximální počet žáků ve všech kurzech stanoven na 18.

3.1 Termíny a druhy zápisů

Zápisy do jazykových kurzů jsou členěny na vnitřní zápis, hlavní zápis a doplňkové zápisy – zpravidla srpnový a lednový.

3.1.1 Vnitřní zápis

je určen jen pro stávající posluchače JŠ a probíhá cca 3 týdny od druhé poloviny dubna do první poloviny května.

3.1.2 Hlavní zápis

do odpoledních a večerních kurzů je určen nejširší veřejnosti. Koná se zpravidla poslední celý červnový týden příslušného roku.

3.1.3. Doplňkové zápisy

probíhají zpravidla poslední celý srpnový a poslední celý lednový týden. V případě zájmu bývá srpnový zápis prodloužen až do poloviny září. Lednový doplňkový zápis je určen především k doplnění již probíhajících kurzů zájemci o studium pouze v 2. pololetí příslušného školního roku. Doplňkové zápisy probíhají na sekretariátě JŠ. Nezbytnou podmínkou přijetí do kurzu je řádně vyplněná přihláška a dodržení termínu úhrady úplaty za vzdělávání (viz bod 4.3 a 4.4) V případě nezaplacení úplaty za vzdělávání do stanoveného termínu může být přihláška vyřazena a místo v kurzu bude poskytnuto jinému zájemci.

3.1.4. Přestup žáka do jiného kurzu

Žák má právo požádat na sekretariátu školy o přestup do jiného odpovídajícího kurzu, a to i do kurzu nižšího či vyššího. Podmínkou pro přeřazení do kurzu je zaplacená úplata za vzdělávání. Přeřazení posluchače do jiného kurzu se provádí výhradně na sekretariátě školy za předpokladu, že v kurzu, do kterého chce posluchač přestoupit, je volné místo. Není-li tomu tak a je-li možnost výběru, je žákovi nabídnut jiný odpovídající kurz. Pokud ani pak posluchač nesouhlasí s nabídnutými možnostmi, je mu doporučeno kurz ukončit. Úplata za vzdělávání však bude žákovi vrácena tehdy, budou-li splněny podmínky uvedené v bodu 4.5.2 tohoto školního řádu.

3.2 Vstupní testy

3.2.1. Odpolední a večerní kurzy

Součástí zápisu do konverzačních kurzů jsou bezplatné vstupní testy, sloužící k orientaci vyučujícího i posluchače, zda posluchač zvládne učivo příslušného ročníku. Tyto testy v žádném případě neslouží jako přijímací testy.

4. Organizace jazykových kurzů

Výuka na JŠ je organizovaná v kurzech. Standardně pořádáme kurzy dopolední, odpolední a večerní (s hodinovou dotací 1×3 vyučovací hodiny týdně, 2×3 vyučovací hodiny týdně, popřípadě 1×2 vyuč. hod. týdně) Organizace těchto kurzů je dána vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, respektive vyhláškou 322/2005 Sb. o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách.

4.1 Podmínky nutné pro otevření dopoledního, odpoledního nebo večerního kurzu

a) Vedení JŠ rozhodne nejpozději do 7 dnů od data prvního dne docházky do daného kurzu, zda bude kurz otevřen.
b) Vedení JŠ může rozhodnout o uzavření kurzu.
c) Pokud se kurz neotevře, bude přihlášeným uchazečům nabídnuto přeřazení do jiného kurzu odpovídající kvality a náročnosti nebo vrácení celé úplaty za vzdělávání.
d) Pokud dojde k uzavření kurzu dle bodu b), bude stávajícím žákům nabídnuto přeřazení do jiného kurzu odpovídající kvality a náročnosti nebo vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání. To znamená, že od úplaty bude odečtena doba za již odučené hodiny, v souladu s tímto školním řádem, (bod 4.5.2).
e) Důvody pro neotevření nebo uzavření kurzu mohou být například nedostatečný počet žáků (obyčejně méně než 10) nebo personální změny.
f) Maximální počet žáků v kurzu je 18.
g) JŠO si vyhrazuje právo změnit čas a den konání kurzu. Pokud tato změna žákům nebude vyhovovat, budou jim nabídnuty možnosti uvedené v bodu d)

4.2 Termíny a podmínky úhrady úplaty za vzdělávání v dopoledních, odpoledních a večerních kurzech

a) Žák má povinnost uhradit plnou částku úplaty za vzdělávání do 30 dnů od posledního dne vnitřního a hlavního zápisu a do 5 dnů od posledního dne doplňkového zápisu. V případě, že se přihlásí mimo termíny oficiálních zápisů, je povinen uhradit celou částku do 5 dnů ode dne přihlášení.
b) Úplata za vzdělávání se hradí vždy najednou, a to bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Pouze ve výjimečných případech (zejména u sociálně slabších rodin) může ředitelka školy rozhodnout o rozdělení platby na dvě nebo více splátek.
c) Studenti a důchodci mají nárok na slevu dle ceníku. Tento nárok musí uplatnit při podání přihlášky a následně doložit potvrzením o studiu nebo důchodovým výměrem.
d) Nedílnou součástí tohoto školního řádu je příloha č.1, která obsahuje ceník všech typů jazykových kurzů a jazykových zkoušek.

4.3 Podmínky pro vracení úplaty za vzdělávání

Žákovi může v některých případech vzniknout nárok na vrácení úplaty za vzděláván v celém rozsahu nebo na vrácení její poměrné části

4.3.1 Podmínky vrácení úplaty za vzdělávání v celém rozsahu
(platné pro všechny typy kurzů)

Úplata za vzdělávání se uchazeči vrací v celém rozsahu (včetně administrativního poplatku) pouze v případě, že jazyková škola kurz neotevřela (netýká se tedy uzavření kurzu dle bodu 4.1b) a nedošlo k dohodě s uchazečem o přeřazení do jiného kurzu, nebo v případě, že se uchazeč odhlásil nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu.

4.3.2 Podmínky vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání

Žákovi může být vrácena poměrná část úplaty za vzdělávání v případě, že vedení školy rozhodlo v průběhu roku o uzavření kurzu a nedošlo k dohodě s uchazečem o přeřazení do jiného kurzu. V takovém případě je žákovi vrácena úplata za vzdělávání snížena o částku vyjadřující již odučené hodiny. Žákovi může být na jeho žádost vrácena polovina úplaty za vzdělávání, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

a) Posluchač kurzu podá žádost o vrácení části úplaty v průběhu září – ledna příslušného školního roku. Pozdějším žádostem nebude vyhověno.
b) Žádost o vrácení části úplaty za vzdělávání musí být podána písemně na sekretariát školy a musí být opatřena příslušným potvrzením (viz níže body c1-c4)
c) Důvody pro uznání žádosti jsou následující:
c1) vážné onemocnění (nutno doložit lékařským potvrzením),
c2) změna bydliště (nutno doložit potvrzením obecního úřadu v novém bydlišti),
c3) přijetí na vysokou školu (nutno doložit potvrzením studijního oddělení fakulty).
c4) změna zaměstnání, která zapříčiní, že žák nemůže dále do kurzu docházet (nutno doložit potvrzením nového zaměstnavatele)
d) Administrativní poplatek ve výši 300,- Kč vybíraný při zápisu se při vracení poměrné části úplaty ve výše uvedených případech zásadně nevrací.

5. Organizace jazykových zkoušek

JŠ pořádá tyto typy zkoušek:

a) Zkoušku pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni 420 hodin absolvovaných na jazykové škole
b) Státní jazykovou zkoušku základní

5.1 Zkouška pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni 420 hodin absolvovaných na jazykové škole

Zkouška je uvedena v Seznamu standardizovaných zkoušek (Rozhodnutí MŠMT ze dne 28.6.2005 č.j. 20 583/2005-23). Uchazeč, který úspěšně absolvuje tuto zkoušku, získá osvědčení o základní znalosti jazyka. Osvědčení lze získat z kteréhokoli jazyka za předpokladu, že JŠ disponuje pedagogickým pracovníkem s příslušnou aprobací. Toto osvědčení je mimo jiné postačující zkouškou z českého jazyka potřebnou pro cizince zaměstnané jako vyučující na českých školách (dle §4 zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon) Zkouška je pořádána i pro jednotlivé uchazeče. Termíny: Termín pro vykonání zkoušky je stanoven kdykoli v průběhu školního roku po domluvě s uchazečem.

5.2 Státní jazyková zkouška základní

Tyto zkoušky jsou pořádány na základě vyhlášky č. 33/2005 Sb. a 196/2016 Sb., které jsou uvedeny v Seznamu standardizovaných zkoušek (Rozhodnutí MŠMT ze dne 28.6.2005 č.j. 20 583/2005-23). Uchazeč, který úspěšně absolvuje tuto zkoušku, získá vysvědčení o státní jazykové zkoušce. Zkoušku lze vykonat z kteréhokoli jazyka, pokud bylo pro daný termín vypracováno zadání a pokud má škola k dispozici pedagogy s potřebnou aprobací. Zadání nezpracovává JŠ a nemůže tudíž tuto skutečnost nijak ovlivnit. Standardně je státní jazyková zkouška pořádána, pokud se přihlásí nejméně 10 uchazečů. (Státní jazyková zkouška může být pořádána i v případě, že se přihlásí méně uchazečů, ovšem v takovém případě se mění výše platby za zkoušku.) Termíny: Státní základní a všeobecné jazykové zkoušky se provádějí dle vyhlášky č.33/2005 Sb. v podzimním (listopad, prosinec) a jarním (květen, červen) termínu. Termíny pro pořádání písemné části stanovuje MŠMT. Termíny pro ústní část stanovuje JŠ. Přihlášky k podzimnímu termínu se přijímají do 30. září, k jarnímu termínu do 31. března na sekretariátu školy.

6. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Všichni žáci a v případě nezletilých žáků jejich zákonný zástupce se podpisem přihlášky do kteréhokoli z kurzů zavazují, že se budou řídit tímto školním řádem a dalšími vnitřními předpisy JŠ.

6.1 Žáci odpoledních a večerních jazykových kurzů

6.1.1 Docházka

Docházka do kurzů je dobrovolná. Pokud je však absence žáka vyšší než 30%, může vyučující v daném kurzu rozhodnout o tom, že žákovi na konci školního roku nevydá osvědčení o absolvování kurzu. Jestliže se žák rozhodne do kurzu nedocházet, měl by to oznámit vedení JŠ nebo vyučujícímu, a to pokud možno písemně. Při dlouhodobé absenci nemůže škola zaručit, že žák případnou ztrátu dožene. Absenci žáků mladších 18 let omlouvají jejich zákonní zástupci. Dřívější odchod žáka mladšího 18 let z výuky je možný pouze na základě omluvenky jeho zákonného zástupce. Případné žádosti o vrácení úplaty za vzdělávání může být výjimečně vyhověno jen tehdy, když žák splní podmínky dané bodem 4.5.2 tohoto školního řádu. Pokud má žák povoleno rozdělení úhrady úplaty za vzdělávání na více splátek a splátky neuhradí ve stanoveném termínu, bude na tuto skutečnost upozorněn doporučeným dopisem. Pokud ani pak splátku neuhradí, může být z dalšího studia vyloučen.

6.1.2 Další práva a povinnosti žáků

a) Žák má právo na:
– vzdělání dle školního vzdělávacího programu
– informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
– ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, před návykovými látkami
b) Handicapovaný žák má právo na speciální péči v rámci možností školy.
c) Žák je povinen dodržovat školní řád a další předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen (viz bod 7 tohoto školního řádu).
d) Žák je povinen dbát pokynů vyučujících i ostatních zaměstnanců školy, přicházet do výuky včas, dodržovat délku přestávky a nenarušovat jakýmkoli způsobem průběh vyučování. Vyučující má právo upozornit posluchače na nevhodné chování a vystupování, případně jej vykázat z učebny. Opakované, případně hrubé narušování výuky žákem řeší ředitelka školy, která má právo učinit rozhodnutí o vyloučení žáka z kurzu.
e) Žák musí oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost, a změny v těchto údajích.
f) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek.
g) Používání mobilních telefonů v průběhu vyučování a státních jazykových zkoušek není dovoleno.
h) Žákům je zakázáno odkládat jízdní kola v budově školy, jezdit v budově školy na kolečkových bruslích, vodit do budovy školy zvířectvo, žádat pracovníky na vrátnici nebo na sekretariátu o úschovu předmětů, hlídání dětí apod.
i) Výtah slouží pouze zaměstnancům školy, starším posluchačům a posluchačům tělesně postiženým. Při použití výtahu je nutno dodržovat návod k obsluze, který je vyvěšen v kabině výtahu.
j) Svršky si žáci odkládají ve třídách na věšáky či do skříní, nepřehazují je přes židle, lavice nebo parapetní desky.
k) Žáci nesmí ničit, poškozovat a bez svolení vyučujícího přemisťovat žádné vnitřní vybavení ani majetek školy.

6.2.3 Ukončení studia

a) Žák může ukončit studium na vlastní písemnou žádost.
b) Žák může být ze studia vyloučen, pokud ve stanoveném termínu neuhradí úplatu za vzdělávání, respektive pokud ve stanoveném termínu neuhradí splátku.
Případné žádosti o vrácení úplaty za vzdělávání bude vyhověno tehdy, budou-li splněny podmínky vyhlášky č. 33/2005 Sb., § 3, odst. 4, a bodu 4.5 tohoto školního řádu.

6.3 Práva a povinnosti zákonných zástupců

a) Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.
b) Zákonní zástupci mají povinnost:
– zajistit, aby žák řádně docházel do školy
– informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
– oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost, a změny v těchto údajích.

6.4 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

a) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům pokyny bezprostředně související se vzděláváním, školním řádem nebo nutnými organizačními opatřeními.
b) Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení nebo násilí.
c) Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi, jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

7.1 Bezpečnost a ochrana zdraví

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví na počátku školního roku provádí třídní učitel (přidělený ke každému kurzu), který žáky seznámí zejména:

a) se školním řádem
b) se zásadami bezpečného chování v prostorách školy
c) s postupem při úrazu
d) s nebezpečím vzniku požáru a postupem v případě požáru.

Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během pobytu žáka ve škole, je žák povinen ihned nahlásit třídnímu učiteli nebo kterémukoli z pedagog. pracovníků školy. V případě úrazu je nutno neprodleně poskytnout případně přivolat první pomoc. Poté je třeba oznámit úraz ředitelství školy. Po zajištění všech zdravotních záležitostí provede třídní učitel společně s ředitelem školy nebo jeho zástupcem záznam o školním úrazu do knihy úrazů.

7.2 Obecná pravidla pro snižování rizik

Žáci i všichni zaměstnanci a návštěvníci školy jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Žákům zejména je zakázáno:

a) kouřit v celém areálu školy (tj. ve všech vnitřních prostorách i na pozemcích školy)
b) pít, přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje, narkotika a jiné látky škodlivé zdraví
c) přechovávat jakékoli typy střelných, sečných a bodných zbraní
d) manipulovat s rizikovými chemickými látkami
e) zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektrickými přístroji

7.3 Ochrana před sociálně patologickými jevy

a) Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů.
b) Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se považuje za hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných zákony ČR, včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o svých zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
c) Jakékoli projevy šikany mezi žáky jsou v prostorách školy přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení školního řádu.

8. Hodnocení, osvědčení, státní jazykové zkoušky a jiné jazykové zkoušky

a) Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu.
b) Vyučující má povinnost nejméně dvakrát během školního roku (zpravidla na konci ledna a na konci června) ohodnotit žákovy znalosti a pokroky.
c) Prospěch žáků se hodnotí čtyřmi stupni: 1- výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl(a).
d) Vyučující má právo doporučit posluchači přestup do vyššího nebo nižšího ročníku v případě, že znalosti posluchače přesahují požadovanou úroveň pro daný ročník, případně této úrovně nedosahují.
e) Opakování ročníku doporučí vyučující zaostávajícím posluchačům ještě před zahájením vnitřního zápisu (jedná se pouze o doporučení).
f) Státní základní jazykové zkoušky se provádějí dle vyhlášky č. 33/2005 Sb. v podzimním a jarním termínu. Přihlášku k podzimnímu termínu je nutno podat do 30. září, k jarnímu termínu do 31. března na sekretariátě školy.
g) Zkoušky pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka se mohou konat kdykoli v průběhu školního roku na žádost uchazeče.
i) Ke všem typům zkoušek, které pořádá JŠ, se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvují kurzy JŠO.

Tento dokument nabývá platnosti dne 01. 09. 2011

Mgr. Naděžda Pavlíková
ředitelka školy