euStřední škola cestovního ruchu a Jazyková škola

s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.

U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

realizuje projekt

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_035

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Název projektu: Šablony SŠCR a JŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3/68/0.0/0.0/16_035/0006271

Realizace projektu: 2. 10. 2017 – 1. 10. 2019

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Mezi specifické cíle patří zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Naše škola bude realizovat tyto aktivity:

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ – Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu- koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi daného oborového zaměření.

III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ – cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

III/2.13 c Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Cizí jazyky – cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol ve výše uvedených oblastech podpory a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

III/2.13 f Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Výchova k podnikavosti – cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol ve výše uvedených oblastech podpory a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

III/2.5 g Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin – Kariérové vzdělávání – cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

III/2.9 Tandemová výuka na SŠ – cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ – cílem této aktivity je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání žáků a studentů v prostředí českého školství, a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, studenta i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou žáků a studentů a nediskriminovat je. Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky žáků a studentů, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.

 

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE