Kritéria přijímání ke vzdělání pro 3. kolo pro školní rok 2024/2025

 

  1. Prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ

V obou pololetích se hodnotí tyto předměty: český jazyk a literatura, anglický jazyk, matematika, zeměpis a dějepis. 

 

Bodové hodnocení předmětů podle stupně klasifikace                          Body
Výborný                            2
Chvalitebný                            1
Dobrý                            0
Dostatečný                           -1
Maximální počet bodů za prospěch                            20

 

Pokud by se k přijímacímu řízení hlásil uchazeč, který absolvoval uvedené ročníky ZŠ již v dřívějších letech, budou zohledněny výsledky z let, kdy uvedené ročníky absolvoval Nebude se zohledňovat vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, ale započítá se mu prospěch v následujícím pololetí dvakrát.

V přijímacím řízení se uchazeči řadí podle celkového součtu získaných bodů – maximální možný bodový zisk – 20 bodů.

2. Uchazeč nebude přijat ke vzdělávání jestliže bude hodnocen ve 2. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku v některém z klasifikovaných předmětů známkou 5 – nedostatečnou.                                                                                                                                                                            Rovněž nebude přijat jestliže v uvedených pololetích bude jeho chování hodnoceno jako 2 – uspokojivé nebo 3 – neuspokojivé.

3. Pokud se bude při přijetí rozhodovat mezi dvěma a více uchazeči se stejným celkovým součtem bodů, bude se postupovat následovně:                                                                                                                                                                                                                                                       V případě rovnosti celkového součtu bodů má přednost:

a) uchazeč, který má z anglického jazyka lepší výslednou známku ve 2. pololetí 8. ročníku,

b) uchazeč, který má z anglického jazyka lepší výslednou známku v 1. pololetí 9. ročníku,

 

4. Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Uchazeči, kteří u rozhovoru ověřujícího znalost českého jazyka neuspějí, nebudou přijati ke studiu.

5. čas doručení přihlášky

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů na denní formu studia je 5 a distanční formu 11..

 

V Rožnově pod Radhoštěm 21. 6. 2024

 

Ing. Jolana S. Marcondes

ředitelka školy