MŠMT ČR vyhlásilo květnový termín státních jazykových zkoušek (SJZ): SJZ základní (B2) 17. 5. 2024.

 

Informace a pokyny pro účastníky státních jazykových zkoušek

 1. Státní jazykové zkoušky se konají v jarním a podzimním období. Zájemce o vykonání státní jazykové zkoušky na naší škole koná její písemnou a ústní část zásadně v tom období, na které se k vykonání této zkoušky přihlásil.
 2. Přihláška k vykonání SJZ spolu s ústřižkem složenky nebo jiným dokladem o zaplacení písemné části zkoušky musí být doručena na sekretariát školy nejpozději do 31. 3. (jarní termín) příslušného roku. Přihlášku je nutno vyplnit přesně a úplně, včetně uvedení akademického titulu.
 3. Termín písemné části SJZ: 17. 05. 2024 vždy v 13.30 hodin pro všechny jazyky. Ústní část státní zkoušky se koná nejdříve 14 dní po vykonání písemné části. Přesné datum ústní části zkoušky škola zveřejní v den konání písemné části zkoušky. Písemné sdělení o tom, zda u písemné části zkoušky kandidát vyhověl či nevyhověl, bude kandidátovi zasláno na adresu uvedenou na přihlášce. Sdělení kandidátům, kteří u písemné části zkoušky vyhověli, obsahuje rovněž termín ústní části zkoušky.
 4. Poplatek za ústní část zkoušky se hradí až po úspěšném vykonání písemné části. Ústřižek složenky nebo jiný doklad o zaplacení ústní části zkoušky se odevzdává zkušební komisi v den konání ústní zkoušky.
 5. Témata k ústní části SJZ si kandidáti mohou vyzvednout na sekretariátě školy.
 6. Pokud se kandidát omluví jakýmkoli způsobem nejpozději do začátku písemné části zkoušky a tuto omluvu písemně doloží potvrzením do deseti dnů od konání této části zkoušky a žádá o vrácení poplatku za SJZ, vrací se mu (po posouzení oprávněnosti důvodu omluvy) částka snížená o stornovací poplatek, který činí 200,-Kč.
 7. Pokud se kandidát nedostaví k písemné zkoušce, aniž se předem omluvil, propadá celý jeho poplatek za písemnou zkoušku.
 8. Nedostaví-li se kandidát k písemné zkoušce, avšak je řádně omluven (viz 6.) a má zájem ji absolvovat v dalším termínu, převádí se jeho přihláška včetně platby do nejbližšího dalšího termínu. V tomto případě je kandidát písemně vyrozuměn o novém termínu konání písemné části zkoušky, případně o doplatku.
 9. Přihlášku lze převádět maximálně dvakrát, a to ze závažných důvodů, které posuzuje ředitelka školy. Pokud kandidát nevyužije i těchto možností, přihláška i platba propadá.
 10. Pokud kandidát vykonal písemnou zkoušku, je povinen dostavit se k ústní zkoušce ve stejném zkušebním období. Ve výjimečných případech povoluje ředitelka školy na základě řádně odůvodněné písemné žádosti vykonání ústní zkoušky v příslušných zkušebních termínech nejdéle do jednoho roku od vykonání písemné části SJZ, při výši platby za ústní část zkoušky, aktuální pro tento termín. Pokud ani v tomto období se kandidát k ústní zkoušce nedostaví, platnost písemné zkoušky propadá.
 11. Kandidátovi, který u státní jazykové zkoušky neprospěl, může komise pro státní jazykové zkoušky povolit opakování, a to buď jen části ústní, nebo opakování celé zkoušky. Opakování pouze ústní části zkoušky v nejbližším zkušebním období povolí komise pro státní jazykové zkoušky kandidátovi, jehož písemná část zkoušky je klasifikována stupněm prospěchu 1 – výborně, 2 – velmi dobře. Opakování celé státní jazykové zkoušky v nejbližším zkušebním období povolí komise pro státní jazykové zkoušky kandidátovi, jehož písemná část zkoušky je hodnocena stupněm 3 – dobře (a který nevyhověl u ústní části zkoušky) nebo stupněm 4 – nevyhověl. Poplatky za opakované části zkoušky kandidát znovu uhradí dle ceníku, platného v termínu opakované zkoušky.

Témata k ústní zkoušce z anglického jazyka:

 1. Family. Home and family life
 2. House and home. Rooms, furniture. Housing
 3. My town/village.
 4. Shops, shopping, services.
 5. Jobs. My job. Future career.
 6. Daily routine. Daily programme. Work and leisure. Leisure time. Hobbies and pastime activities.
 7. Finance and communication. Post, banking, money matters.
 8. Sports and games.
 9. Health and illness. Seeing a doctor. Keeping fit.
 10. Clothes and fashions.
 11. Food and meals. At a restaurant.
 12. Entertainment – cinema, theatre, music, books, arts.
 13. Education. Language studies.
 14. Going on holiday. Tourism. Sightseeing.
 15. Travel and transport. City traffic.
 16. Seasons of the year. Weather.
 17. The environment (problems). Countryside. Nature.
 18. Media (TV, radio, newspapers).
 19. Holidays, festivals, celebrations.
 20. Progress in technology and problems in society.

Témata k ústní zkoušce z německého jazyka:

 1. Familie und Familienleben
 2. Die Wohnung und ihre Einrichtung
 3. Speisen, im Restaurant, Nationalspeisen
 4. Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen
 5. Bekleidung und Mode
 6. Berufe, der Arbeitstag, Bildungswesen
 7. Krankheiten, beim Arzt, der menschliche Körper
 8. In der Stadt, auf dem Lande
 9. Verkehr, Stadtverkehr
 10. Die Tschechische Republik, mein Heimatort
 11. Kommunikationsmöglichkeiten
 12. Zeit, Wetter, Jahreszeiten
 13. Feste, Feiertage, Bräuche
 14. Urlaub, Ferien, Tourismus, Hotels
 15. Sport, internationale Sportwettkämpfe
 16. Massenmedien
 17. Das kulturelle Leben
 18. Natur, Fauna, Flora, Umweltschutz
 19. Tagesprogramm, Freizeitgestaltung
 20. Probleme der Welt, Technik

Rožnov pod Radhoštěm, 24. 5. 2023
Vedení JŠ