ŠVP – WELLNESS A LÁZEŇSTVÍ, MASÉRSKÉ SLUŽBY (65-42M/02)

Základní informace o oboru

Název oboru Cestovní ruch
Kód studia 65-42-M/02
Školní vzdělávací program Wellness a lázeňství, masérské služby
Délka studia 4 roky
Forma studia denní
Podmínky přijetí ukončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení
o zdravotní způsobilosti studovat daný obor
Způsob ukončení maturitní zkouška
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zaměření oboru

Plánujete do budoucna, že se budete zajímat o zdravý životní styl a správnou výživu, rekondici a regeneraci vašeho těla?  Zajímají vás různé druhy masáží, služby wellness center nebo balneologické služby, které poskytují lázně?  Máte také zájem o studium jazyků, dílčích služeb cestovního ruchu a předmětů obchodně podnikatelských, které budete potřebovat pro zřízení vlastní provozovny? Chcete si do budoucna zřídit vlastní masážní salon, wellness centrum, pracovat v lázeňském provozu případně pracovat v dalších oblastech cestovního ruchu? Pak je pro vás studium tohoto oboru velmi dobrou volbou. Obor je moderní a je o něj stále větší zájem a to z důvodu většího zájmu naší generace o péči o vlastní tělo.  Důvodem je velké pracovní vytížení současné generace a sedavé zaměstnání.

Jedná se o čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou.  Vychází z rámcového vzdělávacího programu Cestovní ruch a je zaměřeno na poskytování služeb z oblasti wellness, lázeňství a masérských služeb. Základem je studium odborných předmětů zaměřených na rekondici a regeneraci, masáže, služby ve wellness a lázeňství. Výuka probíhá v odborných učebnách ve škole pod vedením zkušených odborníků z praxe. Odborná praxe se koná ve specializovaných zařízeních – masážních salonech, lázeňských zařízeních a wellness centrech. Naučíte se komunikovat ve dvou světových jazycích, osvojíte si také základní vědomosti z cestovního ruchu. Povinnou součástí studia jsou předměty Právo v podnikání, Informační a komunikační technologie, Písemná komunikace, Ekonomie a Účetnictví. Máte možnost účastnit se zahraničních stáží.

Masáže, Rekondice a regenerace,
Wellness a lázeňství, Zeměpis cestovního ruchu,
Služby cestovního ruchu, Průvodcovství a animace,
Dějiny kultury, Komunikace ve službách,
Písemná komunikace, Informační a komunikační technologie,
Právo v podnikání, Ekonomika, Účetnictví.

Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura,
Anglický jazyk, Německý jazyk,
Dějepis, Základy společenských věd,
Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova

Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm
Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Aprobovaní učitelé a u odborných předmětů odborní vyučující, kteří mají praxi v cestovním ruchu a absolvovali  doplňkové pedagogické studium. Dále odborní vyučující s praxí ve fyzioterapii a v masérských službách, kteří provozují vlastní provozovny se zaměřením na rekondici, regeneraci a masérské služby a doplnili si pedagogické vzdělání.

Studijní obor je moderně koncipován, jeho obsah je neustále inovován na základě požadavků pracovního trhu. Zabraňuje se tím nejčastějšímu problému, který se vyskytuje u škol, a to učení poznatků, které současná praxe již překonala. Studium oboru je poměrně široce koncipováno což poskytuje značnou  výhodu v uplatnitelnosti na trhu práce. Součástí studia jsou tuzemské a zahraniční exkurze.  Každý žák má možnost v průběhu studia složit státní zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Jsme škola odborně zaměřená na služby cestovního ruchu. Na rozdíl od jiných škol s řadou různorodých, vzájemně nesouvisejících studijních oborů, kde pro vyučující je velmi obtížné býti odborníky pro různé studijní obory, jsou naši na tuto odbornost specializováni. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

 • umí zvolit vhodný způsob masáže s přihlédnutí k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta
 • prakticky provádí různé druhy masáží klasických i alternativních
 • poskytuje poradenskou službu, propaguje nové postupy a přípravky pro masérské služby, zdravý životní styl a správnou výživu
 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb v cestovním ruchu v lázeňství, ve wellness centrech nebo masážních salonech
 • práci s počítačem, orientuje se v účetnictví a administrativě
 • hovoří dvěma světovými jazyky
 • při poskytování balneologických, rekondičních a masérských služeb v lázních, wellness centrech, studiích a salonech
 • ve všech službách cestovního ruchu
 • v povolání masér
 • podnikání v oblasti masérských služeb a ve službách v cestovního ruchu
 • při výkonu ekonomických a provozně ekonomických činností
 • v lázeňských, rekreačních a ubytovacích zařízeních

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách se zaměřením na fyzioterapii a cestovních ruch nebo na jiných typech vysokých škol, především ekonomického zaměření.

1 950,- Kč měsíčně. Dále viz záložka Uchazeč, Školné a stipendia.
 • praxe v masérských provozovnách, studiích a salónech a v zařízeních cestovního ruchu
 • účast na domácích a zahraničních tematických exkurzích
 • složení státní jazykové zkoušky z jazyka anglického nebo německého v průběhu studia přímo v naší škole
 • reprezentace školy na vědomostních soutěžích z oblasti wellness, lázeňství a masérských služeb
 • získání europassu
Předběžná přihláška