ŠVP – Masér sportovní a rekondiční (69-41-L/02)

Základní informace o oboru

Název oboru Masér sportovní a rekondiční
Kód studia 69-41-L/02
Školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční
Délka studia 4 roky
Forma studia denní
Podmínky přijetí ukončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení
o zdravotní způsobilosti studovat daný obor
Způsob ukončení maturitní zkouška
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zaměření oboru

Plánujete do budoucna, že se chcete stát profesionálním masérem nebo si otevřít vlastní provozovnu, masážní salon,  případně chcete poskytovat masérské služby ve fitness centrech nebo v lázeňských zařízeních?  Zajímají vás zdravý životní styl a správná výživa, rekondice a regenerace vašeho těla?  Zajímají vás různé druhy masáží? Pak je pro vás studium tohoto oboru výbornou volbou. Obor je moderní a je o něj stále větší zájem. Důvodem je velké pracovní vytížení současné generace, sedavé zaměstnání a nezbytnost pečovat o vlastní tělo.

Jedná se o čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou.  Vychází z rámcového vzdělávacího programu Masér sportovní a rekondiční. Základem je studium odborných předmětů zaměřených na rekondiční a regenerační služby, masáže, péče o tělo, správnou životosprávu, zdravý životní styl, schopnost komunikovat s klienty a vykonávat obchodně podnikatelské aktivity v masérských službách.  Výuka probíhá v odborných učebnách ve škole pod vedením zkušených odborníků z praxe. Odborná praxe se koná ve specializovaných zařízeních – studiích a  salonech. V průběhu studia se žáci zúčastňují odborných soutěží. Mají možnost se účastnit zahraničních exkurzí. Po ukončení studia absolventi odcházejí do praxe nebo mohou pokračovat ve studiu na vysoké  škole.

Masáže, Rekondice a regenerace,
Zdravověda, Psychologie a komunikace,
Informační a komunikační technologie,
Právo, Ekonomika.

Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura,
Anglický jazyk, Německý jazyk,
Základy společenských věd, Základy přírodních věd,
Matematika, Tělesná výchova.

Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm - Baňkování
Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm - Masáž

Aprobovaní učitelé a u odborných předmětů, odborní vyučující s praxí ve fyzioterapii a v masérských službách, kteří provozují vlastní provozovnu se zaměřením na rekondici a regeneraci a masérské služby a absolvovali doplňkové pedagogické studium.

Studijní obor je moderně koncipován, jeho obsah je neustále inovován na základě požadavků pracovního trhu. Zabraňuje se tím nejčastějšímu problému, který se vyskytuje u škol, a to učení poznatků, které současná praxe již překonala. Součástí studia jsou tuzemské a zahraniční exkurze.  Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Jsme škola odborně zaměřená na služby cestovního ruchu, kam patří také doplňkové služby wellness center, masážních salonů a fitness center. Na rozdíl od jiných škol s řadou různorodých, vzájemně nesouvisejících studijních oborů, kde pro vyučující je velmi obtížné býti odborníky pro různé studijní obory, vyučující naší školy jsou pro tuto odbornost specializováni. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

 • organizaci, zabezpečení a poskytování masérských služeb z oblasti wellness, fitness a lázeňství
 • umí zvolit vhodný způsob masáže s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta
 • profesní komunikaci s klienty
 • prakticky provádí různé druhy masáží klasických i alternativních
 • poskytuje poradenskou službu, propaguje nové postupy a přípravky pro masérské služby, zdravý životní styl a správnou výživu
 • umí využívat pomůcky a přístroje masérské provozovny
 • při poskytování balneologických, rekondičních a masérských služeb v lázních, wellness centrech, studiích a salonech
 • v povolání masér
 • podnikání v oblasti masérských služeb
 • při výkonu ekonomických a provozně ekonomických činností v různých firmách

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách s různým zaměřením.

1 950,- Kč měsíčně. Dále viz záložka Uchazeč, Školné a stipendia.
 • praxe v masérských provozovnách, studiích a salónech a v zařízeních cestovního ruchu
 • účast na domácích a zahraničních tematických exkurzí
 • složení státní jazykové zkoušky z jazyka anglického nebo německého v průběhu studia přímo v naší škole
 • reprezentace školy na vědomostních soutěžích z oblasti masérských služeb
 • získání europassu
Předběžná přihláška