ŠVP – Hotelnictví a turismus (65-42-M/01)

Základní informace o oboru

Název oboru Hotelnictví
Kód studia 65-42-M/01
Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus
Délka studia 4 roky
Forma studia denní
Podmínky přijetí ukončení 9. ročníku ZŠ, lékařské potvrzení
o zdravotní způsobilosti studovat daný obor
Způsob ukončení maturitní zkouška
Poskytované vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zaměření oboru

Zajímáte se o gastronomii, zajímala by vás práce v hotelu, poznávání nových zemí, máte zájem o studium jazyků, předmětů založených na hotelnictví a cestovní ruch a předměty obchodně podnikatelské? Chcete si do budoucna zřídit vlastní penzion, hotel restauraci, pracovat v hotelu nebo ho řídit? Případně chcete pracovat v obchodně podnikatelských firmách či si firmu sami založit?

Pak je pro vás studium tohoto oboru velmi dobrou volbou. Obor je velmi atraktivní a je o něj stále velký zájem z důvodu široké uplatnitelnosti v praxi.

Jedná se o čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou.  Vychází z rámcového vzdělávacího programu Hotelnictví. Odborné předměty začínají již v prvním ročníku, další pak přibývají ve druhém a třetím ročníku.  Naučíte se komunikovat ve dvou světových jazycích, získáte kompletní vědomosti z poskytování služeb hotelů, penzionů, restaurací, a lázní, poznáte služby cestovních kanceláří, agentur a informačních center, seznámíte se se základy gastronomie a technikou obsluhy a služeb. Povinnou součástí studia je Právo v podnikání, Marketing a management v hotelnictví, Podnikání v hotelnictví a gastronomii, Práce s počítačem, Obchodní korespondence, Ekonomika a podnikání a Účetnictví. V průběhu studia absolvujete tuzemské praxe. Praxe probíhá ve vybraných hotelech, restauracích, případně zařízeních, poskytujících turistické služby v ČR.
Ve vyšších ročnících mohou žáci absolvovat stáž v zahraničí a získat tak zajímavé finanční prostředky. V průběhu studia navštěvují žáci v rámci tematických exkurzí gastronomické veletrhy a výstavy, hotelová zařízení v ČR i v zahraničí

Zahraniční praxe  v délce tří a čtyř měsíců žáci konají u našich partnerů v Německu, Švýcarsku, Řecku a na Kanárských ostrovech – ostrov Tenerife.

Technika obsluhy a služeb, Technologie přípravy pokrmů,
Lázeňství, Podnikání v hotelnictví a gastronomii,
Marketing a management v hotelnictví, Zeměpis cestovního ruchu,
Cestovní ruch, Obchodní korespondence, Technika administrativy,
Aplikovaná psychologie, Nauka o výživě, Práce s počítačem,
Základy práva, Právo v podnikání, Ekonomika a podnikání,
Účetnictví, Učební praxe a Odborná praxe.

Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura,
Anglický jazyk, Německý jazyk, Dějepis,
Základy společenských věd, Základy přírodních věd,
Matematika, Tělesná výchova.

Studentka Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm
Studenti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm

Aprobovaní učitelé a u odborných předmětů odborní vyučující s praxí v cestovním ruchu, kteří absolvovali doplňkové pedagogické studium.

Studijní obor je moderně koncipován, jeho obsah je neustále inovován na základě požadavků pracovního trhu. Zabraňuje se tím nejčastějšímu problému, který se vyskytuje u škol, a to učení poznatků, které současná praxe již překonala. Studium oboru je poměrně široce koncipováno, což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti na trhu práce. Součástí studia jsou tuzemské a zahraniční praxe, tuzemské a zahraniční exkurze.  Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Výuka odborných předmětů začíná již od prvního ročníku, na rozdíl od jiných škol podobného zaměření, kde velmi omezené odborné zaměření začíná až od 3. ročníku.  Již po 2. ročníku mohou žáci odjíždět na tří měsíční zahraniční odbornou praxi do Německa. Po 3. ročníku pak do Švýcarska, Řecka nebo na Kanárské ostrovy. Jsme škola odborně zaměřená na služby cestovního ruchu. Na rozdíl od jiných škol s řadou různorodých, vzájemně nesouvisejících studijních oborů, kde vyučující nemůže být odborník na různé studijní obory, jsou naši vyučující na tuto odbornost specializováni Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb v hotelnictví a v cestovním ruchu
 • ekonomické a provozně ekonomické činnosti v hotelích, lázeňských, rekreačních a ubytovacích zařízeních
 • umí nabídnout a poskytovat služby ubytovací
 • zorganizovat kongresy, výstavy, festivaly,  veletrhy
 • vedení agendy ubytovacího a stravovacího zařízení za pomoci informačních technologií
 • využívání marketingových nástrojů k prezentaci hotelu
 • organizaci, zabezpečení a poskytování dalších jednotlivých služeb v cestovním ruchu
 • práci s počítačem, orientuje se v účetnictví a administrativě potřebné pro činnost ubytovacího nebo stravovacího zařízení, CK a CA
 • hovoří dvěma světovými jazyky
 • ve středních technickohospodářských funkcích, ve službách stravovacích, ubytovacích, v hotelovém průmyslu a průmyslu služeb cestovního ruchu
 • v lázeňských, rekreačních a ubytovacích zařízeních
 • ve všech službách cestovního ruchu, např. jako pracovníci hotelů, restaurací, cestovních kanceláří, turistických informačních center, v podnikání v oblasti hotelnictví a v cestovním ruchu
 • při výkonu ekonomických a provozně ekonomických činností v různých firmách
 • absolvent je schopen založit vlastní firmu a začít podnikat

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách se zaměřením na hotelnictví a cestovních ruch i na jiných typech vysokých škol.

1 950,- Kč měsíčně. Dále viz záložka Uchazeč, Školné a stipendia.
 • 3 – 4měsíční zahraniční stáže
 • barmanský, baristický a flairový kurz v průběhu studia
 • praxe ve vybraných hotelech,  restauracích a jiných zařízeních cestovního ruchu
 • účast na domácích a zahraničních tematických exkurzích
 • návštěvy gastronomických veletrhů a výstav
 • složení státní jazykové zkoušky z jazyka anglického nebo německého v průběhu studia přímo v naší škole
 • reprezentace školy na vědomostních soutěžích z oblasti hotelnictví a cestovního ruchu
 • získání europassu
Předběžná přihláška